Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING STARS2GO

 

 

1. Algemeen

Dit is de privacyverklaring van stichting Stars2Go, gevestigd te (1060 PL) Amsterdam aan de Lomondlaan 64, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53518713.

 

Stars2Go neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens serieus. Zij leeft de toepasselijke wet- en regelgeving vanzelfsprekend na en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) wordt verwerkt. Stars2Go is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement. Dit privacy statement is van toepassing op (aanstaande) leden, werknemers/freelancers/ZZP’ers en gebruikers van de website van Stars2Go.

 

In dit privacy statement wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens door Stars2Go worden verwerkt, met welk doel en op welke manier dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten betrokkenen hebben, en hoe deze kunnen worden uitgeoefend.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel uw vragen dan gerust aan mevr. Chris Vrieling, te bereiken op telefoonnummer +31 20 777 95 66 en per email op info@stars2go.nl

 

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld contactgegevens, curriculum vitae (‘CV’). Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap of gegevens over de gezondheid.

 

Stars2Go verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld gezondheidsgegevens (zoals allergieën of andere relevante informatie ter bescherming van de gezondheid van uw kind), en indien hiertoe voor Stars2Go een wettelijke grondslag bestaat.

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Stars2Go verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Zo verwerkt Stars2Go persoonsgegevens bij het zoeken naar kandidaten/leden en in het kader van het sluiten van overeenkomsten.

 

De gegevens die wij verwerken, zijn door u als betrokkene op eigen initiatief verstrekt. Wij verwerken de navolgende persoonsgegevens:

 

-    Voor- en achternaam;

-    Uw identiteitsgegevens, zoals geboortedatum en BSN-nummer;

-    Contactgegevens, zoals postadres, telefoonnummer, e-mailadres;

-    Financiële gegevens: bankrekeningnummer;

-    Gegevens die u via de website aan ons heeft verstrekt door middel van het invullen van het

     contactformulier;

-    Overige persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt of die wij        

     kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals in het    

     navolgende beschreven.

 

Aan het einde van dit privacy statement is een volledig overzicht opgenomen van de doelen van de verwerkingen met de daarbij te verwerken persoonsgegevens.

 

4. Doel verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens in verband met de navolgende doeleinden: uitvoering van de overeenkomst, om contact met u op te nemen, registratie van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de naleving van wet- en regelgeving. 

 

5. Grondslag verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken de genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 

-    Uitvoering van een overeenkomst;

-    Gerechtvaardigd belang;

-    Wettelijke verplichting;

-    Verkregen toestemming van betrokkene(n).

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Zonder uw toestemming verstrekt Stars2Go uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst die Stars2Go met u heeft en indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Tenzij Stars2Go wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden.

 

7. Beveiliging persoonsgegevens

Stars2Go treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Tevens hebben wij een geheimhoudingsovereenkomst gesloten met de medewerkers.

 

8. Bewaartermijn persoonsgegevens

Stars2Go bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel hetgeen op grond van wet- en regelgeving is vereist. Persoonsgegevens die wij niet nodig hebben, worden vrijwel direct of zo spoedig mogelijk vernietigd of verwijderd.

 

In sommige gevallen is Stars2Go gehouden persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken van betrokkenen, verwijdert Stars2Go de persoonsgegevens uit haar systemen.

 

9. Privacy rechten van betrokkenen

Stars2Gorespecteert de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens. Sommige rechten kunnen altijd worden uitgeoefend, andere slechts onder bepaalde voorwaarden. Stars2Go kan bijvoorbeeld het verzoek van betrokkenen om hun persoonsgegevens te verwijderen niet inwilligen als er een wettelijk verplichting bestaat om die persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

 

Betrokkenen kunnen de volgende rechten uitoefenen:

 

-          Intrekking van gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens;

-          Inzage in persoonsgegevens;

-          Correctie/ aanvulling van onjuiste persoonsgegevens;

-          Verwijdering van persoonsgegevens als Stars2Go deze niet langer nodig heeft;

 -         Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd    

           belang van Stars2Go of een andere verwerkingsverantwoordelijke, als betrokkenen zwaarwegende

           redenen hiervoor hebben;

-          Beperking van de verwerking van persoonsgegevens in bij wet bepaalde gevallen;

-          Recht op informatie (ontvangst privacy statement);

-          Recht om een digitaal bestand van al uw persoonsgegevens te ontvangen;

-          Klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Stars2Go bij de nationale

           toezichthoudende autoriteit.

 

Om zeker te weten dat wiij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter identificatie een kopie te overleggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoekn in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoongegevens, dan wel de gegevens van uw (miderjarige) kind. Uw verzoek kunt u sturen naar onderstaande contactgegevens (zie punt 14). U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.

 

10. Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

11. Links en andere webstites

De website van Stars2Go www.stars2go.nl, kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Stars2Go. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Staras2Go raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

12. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te biedeb bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik.

 

13. Wijziging Privacyverklaring

Stars2Go past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website: www.stars2go.nl zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Stars2Go raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u oer e-mail en via de website te informeren. Deze privacyverklaring is op 3 juli 2019 voor het laatst aangepast.

 

14. Contactgegevens

Indien u vragen heeft  naar aanleiding van dit privacy statement, over de verwerking van uw persoonsgegevens of Stars2Go wilt verzoeken om inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Stars2Go

Lomondlaan 64

1060 PL Amsterdam

info@stars2go.nl

+31 20 777 95 66

 

15. Overzicht

In onderstaand overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u en/of uw kind verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

In het kader van de overeenkomst

Doel van de verwerking:

-          Registratie van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de naleving van wet -en regelgeving;

-          Uitvoering van de overeenkomst.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

-          Persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;

-          Contactgegevens: woonadres, e-mailadres, telefoonnummer;

-          Financiële gegevens: bankrekeningnummer.

Bewaartermijnen:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst;

-          Voor de financiële administratie (boekhouder/accountant/belastingdienst) kan deze termijn afwijken.

 

In het kader van arbeids-of opdrachtovereenkomsten

Doel van de verwerking:

-          Registratie van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de naleving van wet- en regelgeving;

-          Uitvoering van de overeenkomst.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

-          Persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit;

-          Contactgegevens: woonadres, e-mailadres, telefoonnummer;

-          Opleiding en vaardigheden: opleidingen, trainingen, diploma’s, certificaten, cijfers, expertise,

           taalvaardigheid;

-          Werkhistorie: vorige en huidige werkgevers, functies en ervaring;

-          Sollicitatiegegevens: CV, motivatiebrief, vacature, gewenst aantal uren, vervoersvoorkeuren, bezit

           van een rijbewijs;

-          Aanmaken personeelsdossier: persoonsgegevens die op basis van bijvoorbeeld arbeidswetgeving  

           en fiscale- en socialezekerheidswetgeving moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld kopie

           identiteitsbewijzen of paspoorten, visa, werkvergunningen, (Burgerservicenummers) en documenten

           nodig voor de administratie van Stars2Go zoals contactgegevens en diploma’s;

-          Financiële gegevens: bankrekeningnummer, salaris, tarieven van zelfstandig ondernemers;

-          Overige gegevens die gerelateerd zijn aan het opstellen van de personeels-, salaris- en

           verzuimregistratie zoals beschikbaarheid.

Bewaartermijnen:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst;

-          Voor de financiële administratie (boekhouder/accountant/belastingdienst) kan deze termijn afwijken.

 

  

Bij gebruik maken van de website van Stars2Go

Doel van de verwerking:

-          Om online aan te melden/contact op te nemen.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

-          Persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;

-          Contactgegevens: woonadres, e-mailadres, telefoonnummer;

-          Overige gegevens.

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrieven

Doel van de verwerking:

-          Om kennis en interessante onderwerpen met betrokkenen uit te wisselen.

Grondslagen:

-          Uitvoering van de overeenkomst;

-          Toestemming.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

-          E-mailadres.

Bewaartermijn:

-          Zolang als men aangemeld is.

  • Lesstructuur
  • Lesrooster 2020-2021
  • Contributie
  • Voorwaarden
  • Vacatures
  • Privacy verklaring