Voorwaarden

Algemene voorwaarden lidmaatschap Stars2Go.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Stars2Go. 

1. Stars2Go heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot haar school en/of scholen te weigeren.  
2. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich ten tijden van hun verblijf op het terrein van een op dat moment door Stars2Go gehuurde locatie te houden aan de huisregels van Stars2Go. Aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel dienen door een ieder te worden opgevolgd. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.  
3. Het gebruik van ondermeer de kleedkamers/garderobe is geheel op eigen risico. Stars2Go is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten.  
4. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de school is uitsluitend toegestaan met toestemming van Stars2Go. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.  
5. Stars2Go heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.  
6. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient te geschieden overeenkomstig artikel 23. Inschrijving kan uitsluitend schriftelijk of elektronisch via e-mail of de website geschieden, en dient te allen tijde door een ouder en/of verzorger ondertekend te worden.  
7. Stars2Go mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.  
8. Bij afwezigheid wordt een cursist of zijn of haar ouder en/of verzorger vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden bij de schoolmanager waar de cursus plaatsvindt. Het telefoonnummer van de schoolmanager is te vinden op de website.  
9. Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt er in overleg met directie en overige teamleden een alternatief lesprogramma samengesteld waarin alle 3 de disciplines (zang, dans en toneel) worden aangeboden. Bij afwezigheid van 2 docenten bestaat er de mogelijkheid dat de les schriftelijk dan wel telefonisch wordt afgelast.  
10. In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties en vrije dagen geen lessen worden gegeven.Vakanties worden niet berekend bij de cursuskosten. 

Inschrijven/Continueren  
11. 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een geheel cursusjaar en loopt van september tot en met juni (10 maanden) en omvat 35 lesblokken van ieder 3 uur en een musicaldag.  

12. Door het insturen of afgeven van het inschrijfformulier, of het inschrijven via internet, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden. 
13. 
Inschrijvingen zijn pas definitief nadat wij het originele getekende inschrijfformulier hebben ontvangen en nadat deze vervolgens schriftelijk door Stars2Go zijn bekrachtigd.  

14. Voor het einde van het cursusjaar heeft het lid de mogelijkheid om zijn lidmaatschap te continueren. Hiervoor dient een continueringovereenkomst te worden ingevuld. Deze continueringovereenkomst dient uiterlijk 1 juni voorafgaand aan een opeenvolgend cursusjaar door Stars2Go te zijn ontvangen.  
15. Door ondertekening van de continueringovereenkomst wordt het lidmaatschap met de duur van een geheel cursusjaar verlengd en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.  
16. De continueringovereenkomst geeft het lid behoudt van zijn plaats op deelname in het opeenvolgende seizoen tenzij deze als gevolg van artikel 5 schriftelijk door Stars2Go wordt beëindigd.  
17. Continueringen van het lidmaatschap zijn pas definitief nadat wij het originele getekende continueringformulier hebben ontvangen en nadat deze vervolgens schriftelijk door Stars2Go zijn bekrachtigd. 

Annuleren en/of afzeggen  
18. 
Indien het lid geen continueringovereenkomst is aangegaan eindigt het lidmaatschap automatisch na afloop van het betreffende cursusjaar. Van deze beëindiging ontvangt het lid van Stars2Go een schriftelijke bevestiging.  

19. Uitsluitend nieuwe leden hebben de mogelijkheid om in de maand september (snuffelperiode), de eerste 4 weken na aanmelding op te zeggen. Opzegging dient wederom schriftelijk of per mail te geschieden. Definitieve opzegging geldt pas nadat deze schriftelijk is bevestigd door Stars2Go. Voor de snuffelperiode is wel de reguliere contributie verschuldigd evenals € 12,50 administratiekosten.  
20. Bij annulering op een later tijdstip blijft u verplicht het volledige cursusgeld te betalen. Restitutie van cursusgelden vindt als regel niet plaats. 
21
. Voor cursussen geldt dat schriftelijk gedeeltelijke restitutie kan worden aangevraagd indien meer dan 10% van de lessen uitvalt (zonder vervangende lessen).  

22. Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie. 

Betalingsvoorwaarden  
23. 
De contributie bedraagt per maand € 91.50, deze kan uitsluitend door middel van een doorlopende automatische machtiging worden voldaan. Incassering vindt plaats voorafgaand aan de betreffende maand. 
24. 
Wilt u twee of meerdere kinderen uit 1 gezin aan Stars2Go laten deelnemen, dan krijgt u een korting van 25% per kind voor het tweede en de volgende kinderen. 

Voorbehoud van rechten  
25. 
Het is, op basis van algemene copyright wetgeving, niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Stars2Go foto's, afbeeldingen en overige beeldmerken te downloaden dan wel op enige andere wijze te kopiëren dan wel te dupliceren. 

 • Lesstructuur
 • Contributie
 • Reglementen
 • Lesrooster
 • Workshops 2019
 • Voorwaarden
 • Vacatures
 • 26
  / 09
  dr. Plesmanschool Badhoevedorp